Tin Nam Phong

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

Phát Đạt công bố tăng lợi nhuận trước thuế từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng cho giai đoạn 2019 – 2023

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tiếp tục khiến giới đầu tư “xôn xao” khi công bố tăng kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ đột phá. Tại một sự kiện mới

1900 404 68

1900 40468