Đội Ngũ Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

» Là Cổ đông sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Quá trình công tác:
» 1988 – 1996: Kinh doanh xuất nhập khẩu tại TP.HCM.
» 1996 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Việt Phát.
» 2002 – 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Tân Quốc Tế.
» 2003 – 2005: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Đại Phát Thịnh.
» 2004 – 04/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Phát Đạt.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông

BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông BÙI QUANG ANH VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:
» 1999 – 2003: Quản lý tài chính dự án – Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam.
» 2003 – 2007: Giám đốc Tài chính CTCP Hoàng Hạc.
» 2007 – 2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – CTCP chứng khoán Thành Công.
» 2011 – 2014: Giám đốc Tài chính – Công ty Phương Phát.
» 2014 – 2015: Giám đốc Đầu tư – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 2016 đến 04/2020: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
» 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

1900 40468

1900 404 68